Disclaimer

We werken met natuurlijke materialen waardoor geringe afwijkingen zich kunnen voordoen ten opzichte van de getoonde afbeeldingen. Mocht je niet tevreden zijn over het resultaat, neem dan alsjeblieft contact met mij op, zodat we een oplossing kunnen bieden.
GoedHout is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens een koper, als zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop GoedHout geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor GoedHout niet in staat is haar verplichtingen na te komen.
GoedHout heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat de koper zijn/haar verbintenis had moeten nakomen.
Als de periode waarin de overmacht zich voordoet langer is dan twee maanden, heeft zowel u als GoedHout het recht de overeenkomst zonder enige verplichting tot het betalen van schadevergoeding, de koop te ontbinden.
Toepasselijk recht
Op de overeenkomst en deze algemene voorwaarden is uitsluitend het Nederlands Recht van toepassing.